EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno

telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312

elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz

id. dat. schránky: fhdg8kn

INFO PRO OPRÁVNĚNÉ

Exekuční řízení se zahajuje na návrh.

Návrh na nařízení exekuce se podává přímo soudnímu exekutorovi, a to:

  • v listinné podobě prostřednictvím České pošty, s.p.
  • v listinné podobě osobně na podatelně Exekutorského úřadu Brno – venkov,
  • elektronicky s elektronickým podpisem e-mailem na adresu podatelna@exekutorbrno.cz,
  • elektronicky s elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky.

V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení.

Návrh na nařízení exekuce pro Vás můžeme sepsat, v případě zájmu nás kontaktujte.

VZOR NÁVRHU NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE

© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů webdesign meho.cz 2018