EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno

telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312

elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz

id. dat. schránky: fhdg8kn

POUČENÍ VYDRAŽITELE

 1) Po právní moci usnesení o příklepu je zaslána vydražiteli výzva k doplacení nejvyššího podání obsahující bankovní spojení k úhradě doplatku. Lhůta k doplacení nejvyššího podání činí 30 dnů od právní moci usnesení o příklepu. V případě, že nedojde k doplacení ve lhůtě stanovené soudním exekutorem ve výzvě k doplacení nejvyššího podání, je vydražiteli zasláno usnesení o určení dodatečné, 30-ti denní lhůty k doplacení nejvyššího podání, a to ode dne doručení předmětného usnesení.

2) Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání v dražbě nemovitostí zasílá náš exekutorský úřad příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o příklepu a o doplacení nejvyššího podání. Katastrální úřad současně vymaže s ohledem na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění novely provedené zákonem č. 286/2009 (účinné od 1.11.2009) další nařízení výkonů rozhodnutí a exekuční příkazy v rozsahu týkajícím se zpeněžené nemovitosti Toto vyrozumění se vydražiteli nezasílá.

 Na základě tohoto sdělení příslušný KÚ provede změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitostí (tj. na osobu vydražitele) a dále provede výmaz všech poznámek dle ust. § ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001.

 3) Pokud však po změně osoby vlastníka vydražených nemovitostí (tj. změna na osobu vydražitele) zůstane u vydražených nemovitostí na LV vyznačena nějaká poznámka exekuční příkaz(y), vydaný(é) jiným(i) exekutorským(i) úřadem(y), resp. poznámka usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, tj.pokud příslušný KÚ nevyhoví naší žádosti o výmaz exekučních příkazů vydaných jiným(i) soudním(i) exekutorem(y) + usnesení o nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitostí, pak je na iniciativě vydražitele, aby požádal příslušného exekutora (exekutory), resp. soud ve věci výkonu rozhodnutí, o zrušení a výmaz exekučního příkazu váznoucího na vydražených nemovitostech, příp. výmaz usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to z důvodu, že vydražitel se stal vlastníkem vydražených nemovitostí na základě provedené dražby nemovitostí v exekučním řízení. K žádosti je potřeba přiložit aktuální výpis z KN, na kterém osobou vlastníka vydražených nemovitostí je vydražitel (nikoliv povinný); z výpisu z KN je taktéž patrno, že nabývacím titulem je usnesení o příklepu vydané naším exekutorským úřadem.

/pozn. na webových stránkách Exekutorské komory ČR  www.ekcr.cz  jsou v sekci „Seznam soudních exekutorů“ uvedeni jednotliví soudní exekutoři a u každého je uvedeno číslo soudního exekutora   (č. soud. exek.); na LV je ve většině případů u č.j. exekučního příkazu před “EX“ uvedeno číslo, jež označuje dotčeného exekutora –  např. 137 (příp. dříve 037)  EX 100/07 znamená, že exekuční příkaz vydal   JUDr. Kocián (neboť tento má číslo soudního exekutora č. 137. Je-li tento exekuční příkaz z r. 2004 a starší, nemusí číslo exekutora oznamovat. V tomto případě doporučujeme vydražitelům, aby nehlédli do sbírky listin u katastrálního úřadu, kde mohou zjistit, který soudní exekutor předmětný exekuční příkaz vydal.

 4) Zástavní práva (+ dále i případná věcná břemena a nájemní práva na nemovitostech váznoucí, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz § 337h občanského soudního řádu). Rozvrhové řízení provádí soud exekutor nebo exekutorský kandidát. V exekučních řízeních nařízených dle právní úpravy platné do 31.12.2012 k rozvrhovému jednání je vydražitel písemně předvolán (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). V řízeních nařízených po 01.01.2013 se jednání nenařizuje, pouze v případě, že o to požádá alespoň jeden věřitel, případně oprávněný nebo povinný, podle § 336b odst. 4 písm. b) nebo § 336p odst. 2, nařídí soudní exekutor po právní moci usnesení o příklepu, zaplacení nejvyššího podání nebo předražku vydražitelem, právní moci usnesení o předražku a uplynutí lhůty podle § 336p jednání o rozvrhu rozdělované podstaty. Usnesení o rozvrhu je poté vydražiteli zasláno. Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému KÚ sdělení, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz. Procesní úprava obsažená v ust. § 337h občanského soudního řádu se vztahuje i na zástavní práva zřízená soudními exekutory na základě exekučních příkazů. Je-li však na listu vlastnictví zapsáno nepravomocné exekutorské zástavní právo, může nastat situace, kdy katastrální úřad takové právo ani přes výzvu soudního exekutora nevymaže. Je pak na vydražiteli, aby kontaktoval soudního exekutora, který tento exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního právo zřídil, a požádal jej o výmaz.© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů webdesign meho.cz 2018