EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno

telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312

elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz

id. dat. schránky: fhdg8kn

INFO PRO POVINNÉ

POKUD CHCETE UHRADIT DLUŽNOU POHLEDÁVKU

V případě, že máte zájem dlužnou uhradit dlužnou pohledávku, její výši je možno zjistit:

 • prostřednictví e-mailové žádosti na adresu info@exekutorbrno.cz, popřípadě na e-mailovou adresu pověřeného pracovníka, tuto adresu máte uvedenu ve výzvě soudního exekutora ke splnění povinnosti, v žádosti uveďte číslo exekuce 137 Ex …../…, jméno povinné osoby (dlužníka), adresu povinné osoby, popřípadě rodné číslo povinné osoby,
 • telefonicky,
 • osobně v sídle Exekutorského úřadu Brno – venkov, v úředních hodinách.

Upřednostněte prosím dotaz e-mailem před telefonováním nebo osobní návštěvou úřadu.

Dlužnou pohledávku je možno uhradit některým z těchto způsobů:

 • 1) bankovním převodem na účet soudního exekutora č. 129886578/0300, variabilní symbol tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. pokud je spisová značka exekuce 137 Ex 12345/09 variabilní symbol exekuce je 1234509),
 • 2) na pobočce ČSOB vkladem na účet soudního exekutora č. 129886578/0300, variabilní symbol tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. pokud je spisová značka exekuce 137 Ex 12345/09 variabilní symbol exekuce je 1234509),
 • 3) na poště poukázkou (typ A) na účet soudního exekutora č. 129886578/0300, variabilní symbol tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. pokud je spisová značka exekuce 137 Ex 12345/09 variabilní symbol exekuce je 1234509)
 • 4) v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Brno – venkov, Veveří 125, Brno, v pokladních hodinách.

Pro platby ze zahraničí :

Dodavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov
Supplier: JUDr. Petr Kocián, exekutor
  Veveří 125
  616 45 Brno
  Czech Republic
Number of registration: 348/01-pers. SO
Id. N. 60531355, CZ7302013829  
Peněžní ústav: ČSOB, a. s.
Bank: Roztylská 1
  225 95 Praha
Číslo účtu: 129886578/0300
Account number  
IBAN CZ5403000000000129886578
BIC CEKOCZPP
Variabilní symbol  
Variable symbol  

Provedení platby není nutno soudnímu exekutorovi oznamovat, ani e-mailem, ani telefonicky.

V případě neuvedení variabilního symbolu není možno Vaši platbu dohledat bez doručení kopie dokladu o úhradě soudnímu exekutorovi. Platby uhrazené oprávněnému je možno prověřit pouze po doručení dokladů o úhradě, tyto jsou k ověření zaslány oprávněnému a teprve poté je možno dlužnou pohledávku o uvedené platby ponížit.

Po provedení platby Vám budou zaslány příslušné dokumenty týkající se exekuce (vyčíslení dlužné pohledávky, příkaz k úhradě nákladů exekuce) nebo jejího skončení. Exekuční příkazy vydané v rámci exekuce budou zrušeny po úhradě celé dlužné pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce, tyto budou zaslány účastníkům exekuce včetně příslušného exekučního soudu, katastrálního pracoviště, dále peněžním ústavům, plátci mzdy či České správě sociálního zabezpečení (dle vydaných exekučních příkazů). Soudní exekutor tyto listiny vydá v rámci exekuce, není třeba toto urgovat, ať osobně v úřadě, telefonicky či mailem.

Soudní exekutor doručuje účastníkům exekuce písemnosti v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb. občanským soudním řádem, pokud nejste majitelem datové schránky na Vaši adresu dle Centrální evidence obyvatel. Pokud se tedy nezdržujete na Vaší adrese uvedené v Centrální evidenci obyvatel, oznamte tuto skutečnost soudnímu exekutorovi, tedy zašlete v písemné formě (e-mailem či v listinné podobě prostřednictvím České pošty) Vaši poštovní adresu, kam žádáte doručovat písemnosti.


POKUD MÁTE DOTAZ TÝKAJÍ SE EXEKUCE

Máte-li k exekuci dotaz, kontaktujte soudního exekutora:
PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU info@exekutorbrno.cz či prostřednictvím e-mailové adresy pověřeného pracovníka (tato adresa je uvedena ve výzvě soudního exekutora ke splnění povinnosti), aby bylo možno Vaši žádost v žádosti vždy uveďte:

 • číslo exekuce 137 Ex …../..,
 • jméno povinné osoby (dlužníka),
 • adresu povinné osoby,
 • popřípadě rodné číslo povinné osoby.

Předejdete obtížím z důvodu velké vytíženosti telefonní linky soudního exekutora.

PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍ LINKY 544 508 311

  volejte pouze v úředních hodinách
 • uveďte vždy Vaše jméno a příjmení a spisovou značku exekuce 137 Ex ……./..,
 • uveďte, které listiny soudního exekutora Vám již byly v rámci exekuce doručeny, tyto listiny si před telefonickým hovorem pečlivě pročtěte a je – li to možné, mějte tyto listiny v průběhu hovoru před sebou k dispozici,
 • uveďte stručně Váš požadavek
 • v případě, že nejste osobou povinnou (dlužníkem) v rámci exekuce, je nutno soudnímu exekutorovi předložit plnou moc k zastupování povinného, teprve poté bude soudní exekutor a jeho zaměstnanci oprávněni této osobě poskytnout informace týkají se exekuce,
 • dodržujte prosím zásady slušného chování, v případě nevhodného chování volajícího (použití vulgarismů ad.) bude telefonický hovor přerušen.

PROSTŘEDNICTVÍM OSOBNÍ NÁVŠTĚVY EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU

V případě osobní návštěvy našeho úřadu dodržujte úřední a pokladní hodiny.

Při jednání s pracovníky úřadu uveďte:

 • číslo exekuce 137 Ex …../..,
 • jméno povinné osoby (dlužníka),
 • k identifikaci předložte platný doklad totožnosti,
 • uveďte, které listiny soudního exekutora Vám již byly v rámci exekuce doručeny, tyto listiny si před osobní návštěvou telefonickým hovorem pečlivě pročtěte a je – li to možné, mějte tyto listiny v průběhu hovoru před sebou k dispozici,
 • uveďte stručně Váš požadavek,
 • v případě, že nejste osobou povinnou (dlužníkem) v rámci exekuce, je nutno soudnímu exekutorovi předložit plnou moc k zastupování povinného, teprve poté bude soudní exekutor a jeho zaměstnanci oprávněni této osobě poskytnout informace týkají se exekuce,
 • osoby, které se budou chovat hrubě nebo urážlivě, budou okamžitě vykázány z prostor exekutorského úřadu.
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů webdesign meho.cz 2018