EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno

telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312

elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz

id. dat. schránky: fhdg8kn

DALŠÍ ČINNOSTI SOUDNÍHO EXEKUTORA

Exekutor může v rámci další činnosti

  • poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností,
  • sepisovat listiny – exekutorské zápisy a protokoly o oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání 
  • v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.SEPISOVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ

Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Exekutorský zápis je veřejnou listinou a je neprodleně po sepsání uložen v kanceláři exekutora pod uzávěrou.
 

SEPISOVÁNÍ PROTOKOLŮ o oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Exekutor  na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu ("oznámení o výhradě") tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat. O žádosti exekutor sepíše za účasti věřitele protokol.  Jedno vyhotovení protokolu exekutor předá věřiteli. Exekutor neodpovídá za obsah oznámení o výhradě. Ten, kdo žádá o sepsání protokolu, je povinen exekutorovi prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li ho exekutor osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba. Právnická osoba prokazuje svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná. Není-li exekutorovi totožnost, popřípadě existence právnické osoby, prokázána, exekutor odmítne požadovaný úkon provést.“© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů webdesign meho.cz 2018